ЛІТЕРАТУРНЕ МУЗИКУВАННЯ : ТЕКСТУАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІАЛОГУ СЛОВА І МУЗИКИ

[:ua]


Художню манеру письма, яка тяжіє до музики, Томас Манн у листі до Теодора Адорно назвав «літературним музикуванням», маючи на увазі перенесення «техніки музичного плетива» на роман. Інтерпретацію художньої прози, яка тяжіє до музики, теж можна розглядати як літературне музикування або, за Германом Гессе, як «гру в бісер», яка уможливлює заглиблення у природу літературно-текстуального, специфікою якого є контакт із музично-текстуальним.

Якщо виходити із того, що роман як приклад музичної прозипоглинає і трансформує музичні тексти, то на різних рівнях у ньому можна виявити діалогічні відносини слова й музики: художня мова виявляється діалогом текстів, в результаті чого кожна його секвенція твориться, посилаючись на іншу, яка походить з іншого корпусу. Кожна секвенція діалогу відтак орієн тована подвійно — на акт пригадування як наголошуванні на іншому способі письма, і на акт складності (випробовування) як трансформації цього способу письма.У з’ясуванні суті подібних текстових трансформацій (літературна фонографія, вербальна музика, музична ритмізація прози, візуалізація музики в літературі, літературно-музичні формальні паралелі) полягає основна мета запланованого заходу. Увага зосереджуватиметься на впливі різних видів, стилів, напрямів, індивідуальних композиторських концепцій на поетику передусім модерністських і постмодерністських літературних творів та на з’ясуванні специфіки зацікавлення музикою в різних національних літературах.


Ідея проведення наукового семінару


Ідея організації наукового семінару «Літературне музикування: текстуальні трансформації як результат діалогу слова і музики» належить доктору філо- логічних наук, доценту кафедри німецької філології Львівського національ- ного університету імені Івана Франка Світлані Маценці.


Мета наукового семінару


Мета проведення семінару: систематизація теоретичних знань у сфері вза- ємодії літератури і музики, обговорення термінології, а також окреслення нових аспектів дослідження та розширення тематичного комплексу, пов’я- заного із цією галуззю знань.


Форма проведення семінару


Науковий семінар проводиться у форматі Workshop: в загальній темі семінару виокремлено тематичні аспекти, які будуть ґрунтовно представлені в дослідженнях основних доповідачів.

На основі доповідей сформульовано теоретичні питання для поглибленого осмислення, обговорення, аргументації за участю усіх учасників семінару з огляду на їхні власні дослідження й естетичний досвід. Учасники семінару матимуть змогу, покликаючись на запропоновані в основних доповідях ідеї, представити власні міркування, спостереження і висновки, а також повідо- мити про ще нерозв’язані проблеми у формі наукового повідомлення.

Робоча мова: українська.

Інформація для учасників

До участі у семінарі запрошуємо фахівців та дослідників із цієї галузі літе- ратурознавства, які бажають обговорити запропоновану проблематику й опублікувати результати своїх досліджень у науковому збірнику за темати- кою наукового семінару.

Термін подання статей: до 30 квітня 2017 року на адресу: svitlana.macenka@t-online.de


Основні тематичні аспекти


Основні наукові проблеми та доповідачі 1. Музикалізація тексту як агресивний акт. Доповідач Світлана Маценка розмивання меж літератури субтекстом попмузики 2. Поетика звуку в англійському модерністському романі Доповідач Ольга Бандровська антропологія звуку в романі 3. Музика як суспільно-політична оптика у вибраних творах літератури США Доповідач Марта Коваль «терапевтична» функція музики (музика як спосіб втечі чи створення альтернативної (ідеальної) реальності); протиставлення суспільного, політичного й мистецького, музичного; музичні принципи конструювання художнього твору 4. Будівничі музики і ді-джеї: функція музики у формуванні поетики постмодернізму та пост-постмодернізму (на матеріалі південнослов’янських літератур) Доповідач Алла Татаренко музичний компонент постмодерністського інтертексту та його поетикальне навантаження, або «Куди йде вся ця музика?»; композитор, виконавець чи слухач?  автор і читач постмодерної доби в музичних координатах 5. «Гра в перлини»: від мистецької утопії Новаліса до музичної утопії Гессе Доповідач Борис Шалагінов музика як віддзеркалення напружених стосунків модернізму з романтичною естетикою 6. Музика як основа універсальної мови духовної культури (на матеріалі роману Г. Гессе «Гра в бісер») Доповідач Наталія Астрахан музика як універсальна (синтетична) мова 7. Музичність і музика у драматичній поетиці Кальдерона Доповідач Олександр Пронкевич співвідношення понять «музичність» і «музика», їхнє застосування для створення ефекту тотального театру

[divider]Форма заявки для участі[/divider] 1. Прізвище, ім’я, по батькові. 2. Науковий ступінь, вчене звання, посада і місце праці. 3. Контактний телефон, домашня адреса. 4. Коротка інформація про своє дослідження: — загальна тема дослідження; — список публікацій, які стосуються проблематики семінару; — тема статті; — тези (обсягом до 900–1000 знаків пробілами) за тематикою семінару.


Вимоги до оформлення статей


1. Обсяг статті: 12–15 сторінок. 2. Індекс УДК, анотація (до 500 знаків) та ключові слова українською та англійською мовами, переклад назви статті англійською мовою. 3. Інформація про автора: науковий ступінь, вчене звання, посада та місце праці. 4. Список літератури потрібно подавати після основного тексту в алфа- вітному порядку. Бібліографічний опис: відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України. — 2008. — No 3. — С. 9–13). Покли- кання на літературу потрібно подавати в тексті у квадратних дужках: [2, с. 89]. 5. Технічні параметри комп’ютерного набору: — гарнітура шрифту: Times New Roman; — кегль: 14 пт; — міжрядковий інтервал: 1,5; — абзацний відступ: 1,25 см; — набір тексту здійснюється без використання переносів.


Collegium Musicum – вільний інформаційний партнер

© 2012-2021. Collegium Management

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • SoundCloud
  • Flickr

About us | Collegium Management | Contact Info

E-Mail: collegium.musicum.lviv@gmail.com
Tel:  +380975457351
79013, Lviv,  Ukraine